PODMIENKY ÚČASTI

Organizátorom tejto súťaže je House of Metaxa (S. & E. & A. METAXA A.B.E. 6, A. Metaxa Str., 145 64 KIFISSIA, GRÉCKO, e-mail smetaxa@metaxa.com.gr), ďalej len METAXA.

Akceptovanie týchto podmienok je predpokladom účasti na súťaži. Podaním prihlášky do súťaže súhlasíte s tým, že budete dodržiavať podmienky súťaže.

A. AKO SA PRIHLÁSIŤ

 • V kontexte medzinárodnej instagramovej súťaže ponúka METAXA cenu verejnosti v podobe príležitosti vyhrať zájazd „Objavte Grécko“ v roku 2019, ďalej len „Súťaž“.
 • Cenou je trojdňový výlet do Grécka v období od konca júna do začiatku júla 2019, ďalej len „Cena“ alebo „Výlet“. Presné údaje sa víťazovi pošlú správou na Facebooku alebo Instagrame do 15 dní od prijatia potvrdenia víťaza spoločnosťou METAXA.
 • Súťaž spočíva vo výzve, aby používatelia na svojom instagramovom profile zverejnili obrázok zo svojho objavovania a uviedli @metaxa.official
  (https://www.instagram.com/metaxa.official/) a použili hashtag #dontdrinkexplore (https://www.instagram.com/explore/tags/dontdrinkexplore/). Každý používateľ internetu môže zverejniť niekoľko obrázkov, ale vyhrať môže len raz.
 • Súťaž sa bude propagovať na účtoch METAXA na sociálnych sieťach Instagram (https://www.instagram.com/metaxa.official/) a Facebook (https://www.facebook.com/metaxa/). Súťaž bude prebiehať od 1. decembra 2018 od okamihu zverejnenia do 28. februára 2019. Súťaž sa končí 28. februára 2019 najneskôr o 23:59 GMT. Obrázky zverejnené neskôr nebudú akceptované.

Účasťou účastník zaručuje a vyhlasuje, že jeho obrázok a jeho súčasti:

 1. je jeho/jej originál;
 2. neporušuje platné zákony, predpisy, vyhlášky, nariadenia ani smernice, neobsahuje odkaz ani podobu na identifikovateľné tretie strany, ak od týchto jedincov nebol získaný súhlas a ak nedosiahli minimálny vek na legálnu konzumáciu alkoholu v mieste pobytu;
 3. nezapríčiní spory o porušení, zrušení súkromia alebo publicity ani nenaruší práva alebo záujmy tretích strán ani nezapríčiní uplatnenie nárokov na akékoľvek platby; a
 4. nie je hanlivý, obchodne urážlivý, pornografický ani obscénny a že neobsahuje, nezobrazuje, nezahŕňa, nepojednáva alebo
 5. nepoužíva ani nasledujúce, bez obmedzenia:
 6. nahotu;
 7. otvorenú, názornú alebo prehnanú sexuálnu aktivitu;
 8. hrubé, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo symboly;
 9. hanlivé popisy etník, rás, sexuálnych alebo náboženských skupín;
 10. obsah schvaľujúci, prehliadajúci alebo preberajúci právne nevhodné alebo riskantné aktivity, správanie alebo konanie;
 11. osobné informácie jedincov vrátane, okrem iného, mien a adries (fyzických alebo e-mailových);
 12. správanie alebo iné aktivity porušujúce podmienky súťaže;
 13. komerčné informácie, porovnanie alebo propagáciu produktov alebo služieb s výnimkou METAXA;
 14. nezobrazuje konzumáciu alkoholu ani neodkazuje na účinky konzumácie alkoholických nápojov;
 15. nezobrazuje osoby, neodkazuje ani necieli na osoby, ktoré nedosiahli minimálny vek na konzumáciu alkoholu;
 16. nezobrazuje alkohol ako symbol postavenia, nevyhnutnosť na užívanie si života alebo únik pred životnými problémami ani nenaznačuje, že má konzumácia alkoholu prednosť pred inými aktivitami;
 17. nenaznačuje, že prijatie v spoločnosti, spoločenské postavenie, osobný úspech alebo podnikateľské alebo športové výsledky možno získať, zlepšiť alebo posilniť konzumáciou alkoholu;
 18. priamo ani nepriamo nenaznačuje, že prítomnosť alebo konzumácia alkoholu je základom pôžitku z činnosti alebo udalosti;
 19. nezobrazuje a nepoužíva jazyk, ktorý akokoľvek naznačuje zneužitie alebo závislosť od alkoholu, nutkavé správanie, neodbytnú potrebu alebo neodbytné požitie;
 20. nezobrazuje alkohol spôsobom alebo v čase, ktoré možno spájať s obsluhou vozidla alebo dopravy, vyžadujúce určité zručnosti;
 21. nezobrazuje alkohol spôsobom alebo v čase, vďaka ktorým možno alkohol spájať s činnosťou vyžadujúcou zásadnú úroveň zručností, dôslednosti alebo mentálnej pozornosti alebo zahŕňajúcou zjavný element nebezpečenstva;
 22. identifikovateľné produkty alebo ochranné známky, značky alebo logá tretích strán; alebo
 23. výhradného uváženia účastníka.
 • Účasťou na súťaži každý účastník udeľuje METAXA trvalé, celosvetové, bezplatné, neodvolateľné, nevýlučné právo publikovať, vystavovať, reprodukovať, modifikovať upravovať a inak používať obrázky, vcelku alebo ich časti, na reklamu a propagáciu Obsahu, METAXA alebo iných výrobkov.

Na tieto účely si METAXA vyhradzuje právo zverejniť niektoré obrázky generované na Instagrame pre Obsah a zverejniť ich na svojej internetovej stránke (www.metaxa.com), globálnej facebookovej stránke METAXA (facebook.com/metaxa/), štrnástich lokálnych facebookových stránkach:

globálnej stránke Instagram (https://www.instagram.com/metaxa.official/) a aj na dvoch miestnych stránkach Instagramu (https://www.instagram.com/metaxa_czsk/ a https://www.instagram.com/metaxa_russia/).

Pred zverejnením sa METAXA skontaktuje s majiteľom prostredníctvom správy na Instagrame s cieľom potvrdiť túto dohodu. Majiteľ obrázka musí písomne potvrdiť, že súhlasí s prevodom svojich práv k svojim obrázkom na METAXA na použitie na jednej z digitálnych platforiem uvedených vyššie v akomkoľvek formáte (video, fotografia, príbeh, článok, GIF).

 • METAXA neprijíma zodpovednosť za stratu, nesprávne zaradenie, poškodenie ani oneskorenie prenosu súťažných príspevkov bez ohľadu na príčinu vrátane napr. dôsledku technickej poruchy alebo poruchy na sieti, serveroch, počítačovom hardvéri alebo softvéri akéhokoľvek druhu.
 • Nákup nie je potrebný.

B. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY

 • Súťaž je otvorená pre osoby vo veku 18 rokov a staršie s výnimkou zamestnancov METAXA (alebo pridružených alebo dcérskych spoločností), rodinných príslušníkov, zástupcov alebo tretích strán priamo spojených so súťažou.
 • Vstupom do súťaže potvrdzujete, že ste na účasť a získanie výhry oprávnení.
 • METAXA vyžaduje, aby víťaz uviedol celé svoje meno a dôkaz identity a aj vyhlásenie, že je kvalifikovaný na účasť na súťaži – súhlasí so spoluprácou na takých prevereniach. Víťaz musí mať platný doklad totožnosti.
 • METAXA neprijme prihlášky do súťaže, ktoré sú automaticky generované počítačom, vyplnené tretími stranami, falšované alebo pozmenené, s fotokópiami a nepôvodné a nekompletné.
 • METAXA si vyhradzuje právo diskvalifikovať víťaza, ak je jeho správanie v rozpore s duchom alebo so zámerom súťaže alebo ak (podľa názoru METAXA) poruší tieto súťažné podmienky. METAXA si vyhradzuje právo vylúčiť víťaza z Cesty, ak je jeho správanie v rozpore s verejným obrazom METAXA. Víťaz je vyzývaný na zodpovednú konzumáciu alkoholu.

C. VYHLÁSENIE VÍŤAZA

 • Víťazov vyberie porota zložená z dvoch osôb: Arnaud COLLAS, marketingový riaditeľ METAXA, a Inès DE BREM, digitálna manažérka METAXA.
 • S víťazmi sa skontaktujú správou na stránke Facebook alebo Instagram do jedného týždňa po skončení Súťaže.
 • Víťazi musia odpovedať METAXA prostredníctvom stránky Facebook alebo Instagram v priebehu 1 týždňa od oznámenia, že vyhrali, a musia sa prihlásiť o cenu (Potvrdenie).
 • Ak víťaz neodpovie METAXA v priebehu jedného týždňa od oznámenia, cena víťaza prepadá a vyberie sa ďalší víťaz podľa procesu uvedeného vyššie.
 • Výber víťaza je konečný a o výbere neprebehne žiadna diskusia ani korešpondencia.

D. CENA

 • Víťazný príspevok oprávňuje víťaza na Cestu za Objavením Grécka. Cena zahŕňa (len pre víťaza) návštevu objektu METAXA (Kifissia, Atény), noc v Aténach (večera v reštaurácii a kokteil v bare) a vstup na METAXA párty na jednom z gréckych ostrovov. Cena zahŕňa letenky do krajiny pôvodu víťaza a z nej na grécky ostrov, kde sa koná METAXA párty, a z neho, prejazdy, ubytovanie, stravu, nápoje a všetky činnosti navrhnuté METAXA počas celej Cesty. Víťaz musí uhradiť všetky výdavky, ktoré Cena nezahŕňa.
 • Bol stanovený konkrétny počet víťazov a nie je prípustná vyššia účasť, ako je tento počet. Cestu uskutoční 1 skupina 4 víťazov z rôznych krajín celého sveta.
 • Hodnota Ceny bola odhadnutá maximálne na 2000 eur na osobu.
 • Podrobnosti o cene (presné údaje, miesto akcie, formát, hodina atď.) sa víťazovi pošlú správou na Facebooku alebo Instagrame v priebehu 15 dní od prijatia potvrdenia víťaza spoločnosťou METAXA.
 • Cena nemá alternatívu v hotovosti a Cena nie je zmluvná ani prevoditeľná.

E. PRIHLÁSENIE SA O CENU

 • O Cenu sa nemôže v mene víťaza prihlásiť tretia strana. Víťaz musí zaistiť svoju časovú dostupnosť na cestu a musí vlastniť platný cestovný pas, prípadne vízum a cestovné doklady, a vhodné cestovné poistenie na Cestu špecifikovanú spoločnosťou METAXA.
 • Ak víťaz nemôže cestovať v deň Cesty, na ktorú ho spoločnosť METAXA pozvala, cena víťaza prepadá a podľa procesu uvedeného vyššie sa vyberie ďalší víťaz.
 • Spoločnosť METAXA neprijíma zodpovednosť za to, že víťaz nie je schopný Cenu prevziať.

F. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

 • V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť METAXA, jej zástupcovia a distribútori, nie sú za žiadnych okolností zodpovední ani povinní odškodniť víťaza a nezodpovedajú za stratu, škody, zranenia ani smrť osôb v dôsledku prevzatia Ceny s výnimkou prípadov spôsobených nedbalosťou spoločnosti METAXA, jej zástupcov alebo distribútorov alebo ich zamestnancov. Vaše zákonné práva nie sú nijako dotknuté.
 • Súťaž neschvaľujú organizácie ponúkajúce prvky Ceny a nie je s nimi nijako spojená. Všetky entity ponúkajúce služby, tvoriace súčasť Ceny, budú mať vlastné podmienky a požiadavky, ktoré sa na vás budú vzťahovať.

G. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PUBLICITA

Osobné údaje zhromaždené v súvislosti so súťažou spracúva S. & E. & A. METAXA A.B.E. 6, A. Metaxa Str., 145 64 KIFISSIA, GRÉCKO.

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú na realizáciu Súťaže, na ktorej sa zúčastníte. Tieto osobné údaje sa budú uchovávať po obdobie nevyhnutné na organizáciu a manažment Súťaže. Ďalšie informácie o spôsobe spracovania vašich osobných údajov nájdete v našej Politike ochrany súkromia (https://www.metaxa.com/terms-of-use/).

H. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Ak existuje dôvod predpokladať, že sa tieto podmienky porušili, spoločnosť METAXA vás môže podľa vlastného uváženia vylúčiť z účasti na súťaži alebo môže cenu stiahnuť.
 • Spoločnosť METAXA si v nevyhnutných prípadoch vyhradzuje právo anulovať, pozastaviť, zrušiť alebo pozmeniť súťaž.
 • Ak ustanovenia týchto podmienok sú alebo sa stanú neplatnými alebo nevymáhateľnými, taká časť neovplyvní platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok a z takýchto ustanovení sa odstráni.
 • Tieto podmienky sa budú riadiť gréckym právom a budú sa podľa neho vysvetľovať a vy sa podrobujete výhradnej právomoci súdov v Grécku.

I. SKONTAKTUJTE SA S NAMI

 • Ak sa chcete skontaktovať so spoločnosťou METAXA alebo sa odhlásiť zo súťaže a odstúpiť od nej alebo zrušiť posielanie e-mailových správ zo súťaže alebo aktualít od nás, pošlite e-mail na adresu ines.debrem@remy-cointreau.com. Všetky naše e-mailové správy pre vás budú obsahovať odkaz, pomocou ktorého sa môžete odhlásiť z posielania ďalších aktualít.

J. ULOŽENIE PODMIENOK SÚŤAŽE A NAHLIADANIE DO NICH

Úplné Pravidlá sú uložené u GOULANDRI Evangellia, notára, v kancelárii na adrese 5 Drosini Street, Kifissia, Attica, Grécko. Do týchto pravidiel možno nahliadnuť na facebookovej stránke spoločnosti METAXA (https://www.facebook.com/metaxa/), na instagramovom účte spoločnosti METAXA (https://www.instagram.com/metaxa.official/) a internetovej stránke spoločnosti METAXA (www.metaxa.com) počas celej Súťaže. Možno ich aj bezplatne poslať komukoľvek v priebehu súťaže na požiadanie poslané spoločnosti METAXA na nasledujúcu adresu: ines.debrem@remy-cointreau.com.

/ /
Please fill in
a valid date
You are not old enough to enter this website.

Na získanie prístupu na metaxa.com musíte dosahovať vek stanovený zákonom na požívanie alkoholických nápojov
METAXA PODPORUJE ZODPOVEDNÉ PITIE
Entering this website, you are agreeing with our Terms and Conditions and our Privacy & Cookies Policy
YOUR EXPLORATION IS LOADING