WARUNKI UCZESTNICTWA

Promotorem konkursu jest House of Metaxa (Rémy Cointreau Europe & MEA S.A., Route de Pré-Bois 20 – P.O Box 1875 – 1215 Genewa 15, Szwajcaria), dalej zwany METAXA.

Akceptacja niniejszych warunków jest warunkiem przystąpienia do konkursu. Przesyłając zgłoszenie konkursowe, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

A. JAK PRZYSTĄPIĆ?

 • W ramach międzynarodowego konkursu Instagram, METAXA oferuje nagrodę w postaci możliwości odbycia wycieczki na „Explore METAXA” w Grecji w 2020 r., w dalszej części „Konkurs.”
 • Nagrodą jest 3-dniowa wycieczka, która odbędzie się na terenie Grecji pomiędzy początkiem maja a połową lipca 2020 r., w dalszej części „Nagroda” lub „Wycieczka.” Dokładne terminy zostaną przesłane zwycięzcy w wiadomości na Facebooku lub Instagramie w ciągu 15 dni od otrzymania przez METAXA Potwierdzenia od zwycięzcy.
 • Konkurs obejmuje zachęcanie użytkowników sieci do zamieszczania wpisów na profilu Instagram i zdjęcia z wycieczki do ulubionego miejsca wraz z wyjaśnieniem, dlaczego wybrali to miejsce; należy przy tym powołać się na @metaxa.official (https://www.instagram.com/metaxa.official/) i wstawić hasztag #BeAMETAXAExplorer (https://www.instagram.com/explore/tags/beametaxaexplorer/).
  Każdy użytkownik może zamieścić kilka zdjęć, lecz tylko jedno z nich może wygrać.
 • Konkurs będzie promowany za pośrednictwem kont METAXA na portalach społecznościowych Instagram (https://www.instagram.com/metaxa.official/) oraz Facebook (https://www.facebook.com/metaxa/).
 • Konkurs obejmuje okres od 8 stycznia 2020 r. (od momentu zamieszczenia naszego wpisu) do 16 lutego 2020 r.
 • Konkurs kończy się 16 lutego 2020 r. nie później niż o godzinie 23:59 GMT. Zdjęcia zamieszczone po tym terminie nie zostaną przyjęte.

Przystępując do konkursu, każdy uczestnik oświadcza, że nadesłane zdjęcie wraz z wszystkimi jego elementami:

 1. jest oryginałem;
 2. nie narusza obowiązujących przepisów prawnych, wynikających z jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, zarządzenia lub wytycznej, jak również nie zawiera jakichkolwiek odniesień do lub podobizn osób trzecich, chyba że od wszystkich tych osób uzyskano zgodę, a ich wiek umożliwia legalne spożywanie alkoholu w miejscu ich zamieszkania;

iii. nie daje podstaw do wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów prawnych, prywatności, wizerunku publicznego, jakichkolwiek praw i/lub interesów osób trzecich, czy też jakichkolwiek roszczeń pieniężnych; oraz

 1. nie ma charakteru oszczerczego, pornograficznego lub obscenicznego, nie stanowi pomówienia, jak również nie zawiera, nie przedstawia, ani nie wiąże się z żadnym z poniższych:
 1. nagość;
 2. czynności seksualne przedstawiane w sposób jawny, bezpośredni lub przerysowany;
 3. niecenzuralne, wulgarne lub obraźliwe słowa i/lub symbole;
 4. uwłaczające przedstawienie jakichkolwiek grup o charakterze etnicznym, rasowym, seksualnym lub religijnym;
 5. treści, które popierają, pochwalają lub omawiają czynności, zachowania i postępowanie niezgodne z prawem, niestosowne lub ryzykowne;
 6. dane osobowe, w tym m.in. nazwiska i adresy (fizyczne lub e-mailowe);
 7. postępowanie lub czynności naruszające niniejsze Warunki;
 8. treści o charakterze handlowym, porównania lub reklamy produktów innych niż pochodzące od METAXA;
 9. nie przedstawia spożywania alkoholu lub efektów spożycia napojów alkoholowych;
 10. nie zawiera wizerunków, odniesień, ani zwrotów do osób nieletnich;
 11. nie przedstawia alkoholu jako symbol pozycji społecznej, warunek radości z życia, ucieczkę od życiowych problemów, ani nie sugeruje, że spożycie alkoholu ma pierwszeństwo przed innymi czynnościami;
 12. nie sugeruje, że akceptacja społeczna, pozycja w społeczeństwie, sukces w życiu osobistym i zawodowym lub osiągnięcia sportowe mogą być uzyskane, polepszone lub zachowane dzięki spożywaniu alkoholu;
 13. nie sugeruje – bezpośrednio lub pośrednio – że obecność lub spożywanie alkoholu jest kluczowe dla zadowolenia z danej czynności lub okoliczności;
 14. nie przedstawia ani nie stosuje słów sugerujących w jakikolwiek sposób nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu, kompulsywne zachowanie związane z alkoholem lub pilną potrzebę jego spożycia;
 15. nie przedstawia alkoholu w taki sposób lub w takim czasie, aby mógł on być skojarzony z prowadzeniem pojazdów lub wykonywaniem czynności wymagających zręczności;
 16. nie przedstawia alkoholu w taki sposób lub w takim czasie, aby mógł on być skojarzony z jakąkolwiek czynnością wymagającą znacznego stopnia zręczności, ostrożności lub przytomności umysłu lub wiążącą się w oczywisty sposób z niebezpieczeństwem;
 17. możliwe do zidentyfikowania produkty, znaki handlowe, marki lub loga osób trzecich; oraz
 18. treści, które są lub mogłyby zostać uznane za niestosowne, nieodpowiednie lub obraźliwe według uznania METAXA lub uczestnika.
 1. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik zgadza się nadać bezterminowo firmie METAXA globalną, nieodpłatną, nieodwołalną, niewyłączną licencję na publikowanie, wyświetlanie, reprodukcję, modyfikację, edycję lub inne wykorzystanie zdjęć w całości lub w części do celów reklamowych lub promowania Konkursu, firmy METAXA i/lub jej produktów.

W tym celu METAXA zastrzega sobie prawo publikacji niektórych zdjęć nadesłanych na konkurs przez Instagram na swojej stronie internetowej (www.metaxa.com), na globalnej stronie METAXA na Facebooku, jak również na poniższych czternastu stronach lokalnych:

Na globalnej stronie Instagram (https://www.instagram.com/metaxa.official/), jak również na dwóch lokalnych stronach Instagram (https://www.instagram.com/metaxa_czsk/ oraz https://www.instagram.com/metaxa_russia/).

Aby zatwierdzić niniejszą umowę, METAXA skontaktuje się z właścicielem zdjęcia za pośrednictwem komunikatora Instagram przed publikacją zdjęcia. Właściciel zdjęcia będzie zobowiązany wypełnić formularz uczestnictwa i potwierdzić pisemnie, że wyraża zgodę na przeniesienie swoich praw na rzecz METAXA, jak również na zamieszczenie swojego zdjęcia na jednej lub wielu spośród wspomnianych platform cyfrowych w dowolnym formacie (wideo, fotografia, opowiadanie, artykuł, GIF).

 1. METAXA nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostaną utracone, zgubione, uszkodzone lub dostarczone z opóźnieniem, niezależnie od przyczyny, w tym np. wskutek jakichkolwiek usterek technicznych lub awarii sieci, serwera, sprzętu lub oprogramowania komputerowego.

vii. Nie jest konieczne dokonywanie jakichkolwiek zakupów.

B. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

 1. W konkursie mogą wziąć osoby w wieku 21 lat lub starsze z wyjątkiem pracowników firmy METAXA (lub pracowników spółek z nią stowarzyszonych lub powiązanych), ich rodzin, przedstawicieli oraz osób trzecich bezpośrednio związanych z prowadzeniem konkursu.
 2. Przystępując do konkursu, potwierdzają Państwo spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie i otrzymania Nagrody.

iii. METAXA może wymagać od zwycięzcy podania imienia i nazwiska oraz dowodu tożsamości, jak również dowodu spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie, zaś zwycięzca zgadza się spełnić te wymagania. Do tego celu zwycięzca musi posiadać ważny dowód tożsamości.

 1. METAXA nie przyjmuje zgłoszeń konkursowych wygenerowanych automatycznie przez komputer, wypełnionych przez osoby trzecie, rozsyłanych hurtowo, nieczytelnych, zmodyfikowanych, zrekonstruowanych, sfałszowanych lub noszących ślady manipulacji, jak również zgłoszeń nieoryginalnych lub niekompletnych.
 2. METAXA zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zwycięzcy, jeśli jego postępowanie jest sprzeczne z duchem lub zamierzeniem konkursu lub jeśli – w ocenie firmy METAXA – dopuścił się on naruszenia niniejszych warunków. METAXA zastrzega sobie prawo wykluczenia zwycięzcy z wycieczki, jeśli jego zachowanie jest niezgodne z wizerunkiem firmy METAXA. Zwycięzca proszony jest, aby pić z umiarem.

C. OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję złożoną z dwóch osób, tj.: Elisabeth TONA, dyrektor zarządzającą METAXA i Emeline PHIPPS, menadżer ds. technologii cyfrowej w METAXA, na podstawie poniższych kryteriów:
  – dobrej jakości (nierozmazane, itp.) zdjęcie ulubionego miejsca użytkownika, posiadające walory estetyczne (piękne, zaskakujące, itp.).
  – wyjaśnienie, dlaczego użytkownik wybrał to miejsce i jakie wywołuje ono w nim uczucia.
 2. Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pośrednictwem komunikatora Facebook lub Instagram w ciągu tygodnia po zakończeniu Konkursu.

iii. Użytkownicy – aby móc odebrać Nagrodę – muszą wysłać odpowiedź do METAXA przez Facebook lub Instagram w ciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia o wygranej (Potwierdzenie).

 1. Jeśli zwycięzca nie wyśle odpowiedzi do METAXA w ciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia, traci on prawo do Nagrody. Zostanie wówczas wybrany inny zwycięzca zgodnie z zasadami określonymi powyżej.
 2. Wybór zwycięzcy jest ostateczny. Nie odpowiadamy na jakąkolwiek korespondencję lub pytania dotyczące wyboru zwycięzców.

D. NAGRODA

 1. Zwycięskie zgłoszenie uprawnia jego właściciela do odbycia Wycieczki ze Zwiedzaniem Domu METAXA w Grecji. Nagroda obejmuje (tylko dla zwycięzcy) zwiedzanie siedziby firmy METAXA (Kifissa, Ateny), nocną zabawę w Atenach (kolację w restauracji i drinki w lokalach), jak również wyjazd na wyspę Samos. Nagroda obejmuje bilety lotnicze z kraju zwycięzcy i z powrotem, przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, jak również wszelkie inne formy aktywności zaproponowane przez METAXA podczas Wycieczki. Zwycięzca pokrywa wszelkie wydatki, które nie zostały wliczone.
 2. Przewidziana została określona liczba zwycięzców, przez co niemożliwe jest uczestnictwo dodatkowych osób. Wycieczka obejmuje 1 grupę złożoną z 3 zwycięzców z różnych krajów świata.

iii. Szacunkowa maksymalna wartość Nagrody to 2.000€ na osobę.

 1. Szczegóły dotyczące Nagrody (dokładne terminy, lokalizacja imprez i ich forma, itp.) zostaną przesłane zwycięzcy za pośrednictwem komunikatora Facebook i/lub Instagram w ciągu 15 dni od otrzymania przez METAXA Potwierdzenia od zwycięzcy.
 2. Nagrody nie można zamienić na gotówkę, negocjować, ani przekazać innej osobie.

E. ODBIÓR NAGRODY

 1. Nagroda nie może zostać odebrana przez osobę trzecią w imieniu zwycięzcy. Zwycięzca powinien dopilnować, aby mógł podróżować i posiadał ważny paszport, wszelkie niezbędne wizy i dokumenty podróży, jak również ubezpieczenie podróżne na czas Wycieczki określonej przez METAXA.
 2. Jeśli zwycięzca nie może wybrać się w podróż w dniu Wycieczki zorganizowanej przez METAXA, traci on prawo do Nagrody. Zostanie wówczas wybrany inny zwycięzca zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

iii. METAXA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niemożliwość odbioru Nagrody przez zwycięzcę.

F. OGRANICZENIE ODOWIEDZIALNOŚCI

 1. W zakresie, w jakim dopuszcza prawo, METAXA, jej przedstawiciele i dystrybutorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypłacenie zwycięzcy odszkodowania lub zadośćuczynienia za ewentualne straty, szkody, uszkodzenia ciała czy śmierć wskutek odbioru Nagrody, chyba że nastąpiło to wskutek zaniedbania firmy METAXA, jej przedstawicieli i/lub dystrybutorów lub pracowników. Niniejsze postanowienie jest bez uszczerbku dla zapisów ustawowych.
 2. Podmioty świadczące cząstkowe usługi w ramach Nagrody nie są w żaden sposób powiązane z Konkursem. Wszystkie te podmioty posiadają osobne warunki świadczenia usług, na które będą musieli Państwo wyrazić zgodę.

G. OCHRONA DANYCH I REKLAMA

Dane osobowe zebrane w ramach Konkursu są przetwarzane przez Rémy Cointreau Europe & MEA S.A., Route de Pré-Bois 20 – P.O Box 1875 – 1215 Genewa 15, Szwajcaria.

Państwa dane osobowe są zbierane w celu realizacji Konkursu, w którym pragną Państwo uczestniczyć. Dane te są przechowywane tak długo, jak to niezbędne dla organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Państwa dane można znaleźć w naszej Polityce Prywatności (https://www.metaxa.com/privacy-policy/).

H. OGÓLNE

 • Jeśli istnieją jakiekolwiek podstawy, by przypuszczać, że dopuścili się Państwo naruszenia niniejszych warunków, METAXA może według własnego wyłącznego uznania wykluczyć Państwa z uczestnictwa w konkursie lub cofnąć Nagrodę.
 • METAXA zastrzega sobie prawo unieważnienia, zawieszenia, anulacji lub zmiany konkursu, jeśli nastąpi taka konieczność.
 • Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków jest bądź stanie się nieważny lub niemożliwy do wykonania, warunek ten nie ma wpływu na ważność pozostałych warunków i zostanie on z nich wyłączony.
 • Niniejsze warunki reguluje prawo Grecji, a wyłączną jurysdykcję posiadają sądy greckie.

I. KONTAKT

Aby skontaktować się z firmą METAXA, wyrejestrować się lub zrezygnować z konkursu bądź jakichkolwiek przesyłanych przez nas powiadomień e-mailowych, prosimy wysłać wiadomość na adres privacy@remy-cointreau.com. Wszystkie nasze wiadomości kierowane do Państwa posiadają również link z opcją anulowania subskrypcji, jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych powiadomień.

J. UWIERZYTELNIENIE I WGLĄD DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Całość niniejszych Warunków została złożona notariuszowi, pani Evangelli GOULANDRI, prowadzącej kancelarię notarialną pod adresem 5 Drosini Street, Kifissia, Attica, Grecja. Warunki te dostępne są do wglądu na stronie firmy METAXA na Facebooku (https://www.facebook.com/metaxa/), na koncie firmy METAXA na Instagramie (https://www.instagram.com/metaxa.official/) i na stronie internetowej firmy METAXA (www.metaxa.com) przez cały okres trwania Konkursu. Możemy również przesłać je bezpłatnie wszystkim zainteresowanym przez okres trwania Konkursu, na żądanie przesłane firmie METAXA na następujący adres: emeline.phipps@remy-cointreau.com

/ /
Please fill in
a valid date
Jesteś za młody aby wejść na stronę Metaxa.com,

Aby wejśc na stronę metaxa.com musisz być pełnoletni.
Metaxa wspiera odpowiedzlane spożywanie alkoholu
Wchodząc na tę stronę, zgadzasz się z naszymi warunkami korzystania z usługi oraz naszą polityką prywatności i plików cookie.
YOUR EXPLORATION IS LOADING