PODMÍNKY ÚČASTI

Pořadatelem této soutěže je společnost House of Metaxa (Rémy Cointreau Europe & MEA S.A., Route de Pré-Bois 20 – P.O Box 1875 – 1215 Ženeva 15, Švýcarsko), dále označovaná jen jako METAXA.

Přijetí těchto podmínek je předpokladem účasti v soutěži. Podáním přihlášky do soutěže souhlasíte, že budete dodržovat podmínky soutěže.

A. JAK SE PŘIHLÁSIT

 • V kontextu mezinárodní instagramové soutěže nabízí METAXA veřejnosti možnost vyhrát zájezd „Objevte METAXU“, jenž se koná v Řecku v roce 2020, dále jen „soutěž“.
 • Cenou je třídenní výlet do Řecka, v období od začátku května do poloviny července 2020, dále jen „cena“ nebo „výlet“. Přesná data budou zaslána vítězi zprávou na Facebooku a/nebo Instagramu během 15 dnů od přijetí potvrzení vítěze společností METAXA.
 • Soutěž představuje výzvu, aby uživatelé na svém instagramovém profilu zveřejnili fotografii ze svého oblíbeného místa, s vysvětlením, proč si tuto lokalitu vybrali, uvedli @metaxa.official (https://www.instagram.com/metaxa.official/) a použili hashtag #BeAMETAXAExplorer (https://www.instagram.com/explore/tags/beametaxaexplorer/).
  Každý uživatel Internetu může zveřejnit několik fotografií, ale vyhrát může jen jednou.
 • Soutěž bude propagována na účtech METAXA na sociálních sítích Instagram (https://www.instagram.com/metaxa.official/) a Facebook (https://www.facebook.com/metaxa/). Soutěž bude probíhat od 8. ledna 2020 od okamžiku zveřejnění do 16. února 2020. Soutěž končí 16. února 2020 nejpozději ve 23:59 GMT. Na později zveřejněné fotografie nebude brán zřetel.

Účastí účastník zaručuje a prohlašuje, že jeho fotografie a její součásti:

 1. je jeho vlastní originál;
 2. neporušuje platné zákony, předpisy, vyhlášky, nařízení nebo směrnice, neobsahuje odkaz na identifikovatelné třetí strany či jejich podobu, pokud nebyl od takových jedinců získán souhlas a nedosáhly minimálního věku pro legální konzumaci alkoholu v místě pobytu;

iii. nezavdává příčinu ke sporům o zásah do osobních práv, narušení soukromí nebo publicitu, nenarušuje práva a/nebo zájmy třetích stran ani nezavdává příčinu k uplatnění nároků na jakékoli platby; a

 1. není hanlivý, urážlivý, pornografický ani obscénní, a dále neobsahuje, nezobrazuje, nezahrnuje ani nepoužívá následující položky, bez omezení:
 1. nahotu;
 2. otevřenou, názornou nebo přehnanou sexuální aktivitu;
 3. hrubé, vulgární nebo urážlivé výrazy a/nebo symboly;
 4. hanlivé popisy etnik, ras, sexuálních nebo náboženských skupin;
 5. obsah, který schvaluje, přehlíží nebo pojednává o protiprávní, nevhodné nebo riskantní činnosti, chování nebo jednání;
 6. osobní informace jedinců, včetně, mimo jiné, jmen a adres (fyzických nebo e-mailových);
 7. chování nebo jiné aktivity, porušující podmínky soutěže;
 8. komerční sdělení, porovnání nebo propagaci produktů nebo služeb, vyjma produktů nebo služeb společnosti METAXA;
 9. nezobrazuje konzumaci alkoholu nebo neodkazuje na účinky konzumace alkoholických nápojů;
 10. neodkazuje na, nezobrazuje nebo není cílen na osoby, které nedosáhly minimálního věku pro konzumaci alkoholu;
 11. nezobrazuje alkohol jako symbol postavení, nezbytnost pro užívání života nebo únik před životními problémy, nebo nenaznačuje, že konzumace alkoholu má přednost před jinými aktivitami;
 12. nenaznačuje, že přijetí ve společnosti, společenské postavení, osobní úspěch nebo podnikatelské nebo sportovní výsledky lze získat, zlepšit nebo posílit pomocí konzumace alkoholu;
 13. přímo ani nepřímo nenaznačuje, že přítomnost nebo konzumace alkoholu je základem pro požitek z činnosti nebo události;
 14. nezobrazuje a nepoužívá jazyk jakkoli naznačující zneužití nebo závislost na alkoholu, nutkavé chování, neodbytnou potřebu nebo neodbytné požití;
 15. nezobrazuje alkohol způsobem nebo v době, které lze spojovat s obsluhou vozidla nebo dopravy vyžadující určité dovednosti;
 16. nezobrazuje alkohol způsobem nebo v době, díky nimž lze alkohol spojovat s činností vyžadující zásadní úroveň dovedností, pečlivosti nebo mentální pozornosti nebo zahrnující zjevný element nebezpečí;
 17. identifikovatelné produkty a/nebo ochranné známky, značky nebo loga třetích stran; a/nebo
 18. jakýkoli další obsah, který lze považovat za nevhodný nebo urážlivý, dle uvážení společnosti METAXA a/nebo dle výhradního uvážení účastníka.
 1. Účastí v soutěži každý účastník uděluje METAXA trvalé, celosvětové, bezplatné, neodvolatelné, nevýlučné právo publikovat, vystavovat, reprodukovat, modifikovat, upravovat a jinak používat fotografie, vcelku nebo jejich části, pro reklamu a propagaci soutěže, společnosti METAXA a/nebo jejích výrobků.

Globální stránce Instagram (https://www.instagram.com/metaxa.official/) a také na dvou místních stránkách Instagram (https://www.instagram.com/metaxa_czsk/ a https://www.instagram.com/metaxa_russia/).

Před zveřejněním METAXA kontaktuje majitele prostřednictvím zprávy na Instagramu pro potvrzení této dohody. Majitel fotografie musí vyplnit účastnický formulář a písemně potvrdit, že souhlasí s převodem práv ke svým fotografiím na společnost METAXA pro účely použití na jedné nebo několika z výše uvedených digitálních platforem v jakémkoli formátu (video, fotografie, příspěvek, článek, GIF).

 1. METAXA nepřijímá odpovědnost za ztrátu, špatné zařazení, poškození nebo zpoždění přenosu soutěžních příspěvků bez ohledu na příčinu, včetně např. důsledku technické poruchy a/nebo závady na síti, serverech, počítačovém hardwaru nebo softwaru jakéhokoli druhu.

vii. Nákup není nutný.

B. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 1. Soutěž je otevřená pro osoby ve věku 21 let a starší, vyjma zaměstnanců společnosti METAXA (nebo přidružených nebo dceřiných společností) rodinných příslušníků, zástupců nebo třetích stran přímo spojených se soutěží.
 2. Vstupem do soutěže potvrzujete, že jste k účasti a získání výhry oprávněni.

iii. METAXA požaduje, aby vítěz uvedl své celé jméno a důkaz identity a také prohlášení, že je kvalifikován pro účast v soutěži – souhlasí se spoluprací při takových šetřeních. Vítěz musí mít platný doklad totožnosti.

 1. METAXA nepřijme přihlášky do soutěže automaticky generované počítačem, vyplněné třetími stranami, padělané nebo pozměněné, s fotokopiemi a nepůvodní a nekompletní.
 2. METAXA si vyhrazuje právo diskvalifikovat vítěze, pokud jeho chování odporuje duchu nebo záměru soutěže nebo pokud (dle názoru společnosti METAXA) poruší tyto soutěžní podmínky. METAXA si vyhrazuje právo vyloučit vítěze ze soutěže, pokud jeho chování odporuje veřejnému obrazu společnosti METAXA. Vítěz je vyzýván k odpovědné konzumaci alkoholu.

C. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE

 1. Vítězové budou vybráni porotou složenou ze dvou osob: Elisabeth TONOVÁ, generální ředitelka společnosti METAXA, a Emeline PHIPPSOVÁ, digitální ředitelka společnosti METAXA, v souladu s následujícími kritérii:
  – Kvalitní (nerozmazaná apod.) fotografie oblíbeného místa uživatele s estetickou hodnotou (krása, překvapení…).
  – Text vysvětlující, proč si uživatel vybral právě toto místo a jaký pocit mu toto místo dodává.
 2. Vítězové budou kontaktováni zprávou na stránce Facebook nebo Instagram do jednoho týdne po skončení soutěže.

iii. Vítězové musí odpovědět společnosti METAXA prostřednictvím stránky Facebook nebo Instagram během 1 týdne od oznámení, že vyhráli, a přihlásit se o cenu (potvrzení).

 1. Pokud vítěz neodpoví společnosti METAXA během jednoho týdne od oznámení, cena vítěze propadá a bude vybrán další vítěz podle výše uvedeného procesu.
 2. Výběr vítěze je konečný a o výběru neproběhne žádná diskuze nebo korespondence.

D. CENA

 1. Vítězný příspěvek opravňuje vítěze k cestě za prozkoumáním House of Metaxa v Řecku. Cena zahrnuje (pouze pro vítěze) návštěvu objektu společnosti METAXA (Kifissia, Atény), večer v Aténách (večeře v restauraci a koktejl v baru) a návštěvu ostrova Samos. Cena zahrnuje letenky ze země původu vítěze a zpět do ní, přejezdy, ubytování, stravu, nápoje a všechny činnosti navržené společností METAXA v průběhu celé cesty. Veškeré výdaje, které nejsou zahrnuty, hradí vítěz.
 2. Byl stanoven konkrétní počet vítězů a není přípustná účast nad tento počet. Cestu uskuteční 1 skupina 3 vítězů z různých zemí celého světa.

iii. Hodnota ceny se odhaduje na maximálně 2 000 € na osobu.

 1. Podrobnosti o ceně (přesná data, místo akce, formát, čas konání atd.) budou zaslány vítězi zprávou na Facebooku a/nebo Instagramu do 15 dnů od přijetí potvrzení vítěze společností METAXA.
 2. Cena nemá alternativu v hotovosti a není smluvní ani převoditelná.

E. PŘIHLÁŠENÍ SE O CENU

 1. O cenu se nemůže jménem vítěze přihlásit třetí strana. Vítěz musí zajistit svou časovou dostupnost k cestě a musí vlastnit platný cestovní pas, případně vízum a cestovní doklady a vhodné cestovní pojištění pro cestu specifikovanou společností METAXA.
 2. Pokud vítěz nemůže cestovat v den cesty, na niž byl společností METAXA pozván, cena vítěze propadá a bude vybrán další vítěz podle výše uvedeného procesu.

iii. Společnost METAXA nepřijímá odpovědnost, pokud vítěz není schopen cenu převzít.

F.OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. V rozsahu povoleném zákonem společnost METAXA, její zástupci a distributoři, nejsou za žádných okolností odpovědní ani povinni odškodnit vítěze a neodpovídají za ztrátu, škody, zranění nebo smrt osob v důsledku převzetí ceny vyjma případů způsobených nedbalostí společnosti METAXA, jejích zástupců a/nebo distributorů nebo jejich zaměstnanců. Vaše zákonná práva nejsou nijak dotčena.
 2. Soutěž nijak nezajišťují organizace nabízející jednotlivé prvky ceny a není s nimi nijak spojena. Všechny entity nabízející služby tvořící součást ceny budou mít vlastní podmínky a požadavky, které se na vás budou vztahovat.

G. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PUBLICITA

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto soutěží zpracovává společnost Rémy Cointreau Europe & MEA S.A., Route de Pré-Bois 20 – P.O Box 1875 – 1215 Ženeva 15, Švýcarsko.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pro realizaci soutěže, jíž se účastníte. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k organizaci a řízení soutěže. Další informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů (https://www.metaxa.com/privacy-policy/).

H. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud existuje důvod předpokládat, že došlo k porušení těchto podmínek, společnost METAXA vás může dle vlastního uvážení vyloučit z účasti v soutěži, nebo cenu stáhnout.
 • Společnost METAXA si v nezbytných případech vyhrazuje právo soutěž anulovat, pozastavit, zrušit nebo pozměnit.
 • Pokud určité ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, taková část neovlivní platnost ostatních ustanovení těchto podmínek a bude z takových ustanovení odstraněna.
 • Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s řeckým právem a tímto se podrobujete výhradní pravomoci soudů v Řecku.

I. KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li kontaktovat společnost METAXA, zrušit svou registraci a odhlásit se ze soutěže nebo zrušit odebírání e-mailových aktualit, kontaktujte nás e-mailem na adrese privacy@remy-cointreau.com. Všechny naše e-mailové zprávy pro vás budou obsahovat odkaz, pomocí nějž se můžete odhlásit ze zasílání dalších aktualit.

J. ULOŽENÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE A NAHLÍŽENÍ DO NICH

Plné znění pravidel je uloženo u GOULANDRI Evangellia, notáře se sídlem na adrese 5 Drosini Street, Kifissia, Attica, Řecko. Tato pravidla jsou k nahlédnutí na facebookové stránce společnosti METAXA (https://www.facebook.com/metaxa/), na instagramovém účtu společnosti METAXA https://www.instagram.com/metaxa.official/) a na webové stránce společnosti METAXA (www.metaxa.com) po celou dobu konání soutěže. Lze je také bezplatně zaslat v průběhu konání soutěže jakékoli osobě, která o to požádá společnost METAXA na následující adrese: emeline.phipps@remy-cointreau.com

/ /
Please fill in
a valid date
Na objevování ještě nemáte dostatečný věk. Pro přístup na metaxa.com musíte dostahovat alespoň 18 let.

Pro přístup na metaxa.com musíte dostahovat alespoň 18 let.
METAXA PODPORUJE ODPOVĚDNÉ PITÍ
Vstupem na tuto stránku souhlasíte s s našimi všeobecnými podmínkami zásadami o ochraně soukromí a používání cookies.
YOUR EXPLORATION IS LOADING